SPOŁECZEŃSTWO - POJĘCIA OGÓLNE


Poziom podstawowy
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2013

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE OPRACOWANIE TEMATU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM
ANGIELSKO-POLSKIM SŁOWNIKU TEMATYCZNYM
UDOSTĘPNIONYM DO POBRANIA W FORMACIE PDF


Słowo po angielsku:Słowo po polsku:
acculturationakulturacja
altruismaltruizm
assimilationasymilacja
behaviourzachowanie
civil disobediencenieposłuszeństwo obywatelskie
civil societyspołeczeństwo obywatelskie
cultural diffusiondyfuzja kulturowa
culture shockszok kulturowy
ethnic groupgrupa etniczna
fanaticismfanatyzm
functional illiteracyanalfabetyzm funkcjonalny
ghettogetto
global villageglobalna wioska
globalizationglobalizacja
hierarchyhierarchia
homelessbezdomny
homelessnessbezdomność
homo sovieticushomo sovieticus
ideologyideologia
illiteracyanalfabetyzm
integration integracja
local communityspołeczność lokalna
mass societyspołeczeństwo masowe
middle classklasa średnia
nationnaród
normnorma
peer groupgrupa rówieśnicza
primary groupgrupa pierwotna
proletariatproletariat
secondary groupgrupa wtórna
social alienationalienacja
social classklasa społeczna
social communicationkomunikacja społeczna
social contractumowa społeczna
social developmentrozwój społeczny
social factfakt społeczny
social groupgrupa społeczna
social identitytożsamość społeczna
social interactioninterakcja społeczna
social movementruch społeczny
social orderład społeczny
social relationstosunek społeczny
social structurestruktura społeczna
social unitjednostka społeczna
socializationsocjalizacja
societyspołeczeństwo